(30 خط )  44706060-021  ,  44107064 -021

ریاضی نوبت اول

ریاضی نوبت اول هفتم

 • هشت آزمون نوبت اول با پاسخ

  هشت آزمون نوبت اول با پاسخنامه تشریحی در این کتاب قرار دارد تا دانش آموزان  با خواندن کتاب درسی با حل سوالات  به پاسخنامه مراجعه کرده  و در صورت داشتن  مشکلی در هر بخش آن را برطرف نماییند.

 • چهار آزمون نوبت اول بدون پاسخ

  چهار آزمون بدون پاسخ  در این کتاب قرار گرفته تا دانش آموز پس از حل آزمون های با پاسخ خود را در فضای امتحان قرار داده و تمرین کند.

 • مرور فصل اول تا پنجم کتاب درسی


 • مطابق با بارم بندی استاندارد

  تمامی بارم بندی های  آزمون های این کتاب مطابق با بارم بندی استاندارد آموزش و پرورش است.

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

  در تمامی سوال های آزمون ها فصل و درس مشخص شده است.

ریاضی نوبت اول هشتم

 • هشت آزمون نوبت اول با پاسخ

  هشت آزمون نوبت اول با پاسخنامه تشریحی در این کتاب قرار دارد تا دانش آموزان  با خواندن کتاب درسی با حل سوالات  به پاسخنامه مراجعه کرده  و در صورت داشتن  مشکلی در هر بخش آن را برطرف نماییند.

 • چهار آزمون نوبت اول بدون پاسخ

  چهار آزمون بدون پاسخ  در این کتاب قرار گرفته تا دانش آموز پس از حل آزمون های با پاسخ خود را در فضای امتحان قرار داده و تمرین کند.

 • مرور فصل اول تا پنجم کتاب درسی

 • مطابق با بارم بندی استاندارد

  تمامی بارم بندی های  آزمون های این کتاب مطابق با بارم بندی استاندارد آموزش و پرورش است.

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

  در تمامی سؤال های آزمون ها فصل و درس مشخص شده است.

ریاضی نوبت اول نهم

 • هشت آزمون نوبت اول با پاسخ

  هشت آزمون نوبت اول با پاسخنامه تشریحی در این کتاب قرار دارد تا دانش آموزان  با خواندن کتاب درسی با حل سوالات  به پاسخنامه مراجعه کرده  و در صورت داشتن  مشکلی در هر بخش آن را برطرف نماییند.

 • چهار آزمون نوبت اول بدون پاسخ

  چهار آزمون بدون پاسخ  در این کتاب قرار گرفته تا دانش آموز پس از حل آزمون های با پاسخ خود را در فضای امتحان قرار داده و تمرین کند.

 • مرور فصل اول تا پنجم کتاب درسی

 • مطابق با بارم بندی استاندارد

  تمامی بارم بندی های  آزمون های این کتاب مطابق با بارم بندی استاندارد آموزش و پرورش است.

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

  در تمامی سؤال های آزمون ها فصل و درس مشخص شده است.

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اسپیکا