(30 خط )  44706060-021  ,  44107064 -021

پایه دهم

ریاضی کار (ریاضی 1- ریاضی و فیزیک- علوم تجربی)

ریاضی راهنما (ریاضی 1- ریاضی و فیزیک- علوم تجربی)

ریاضی  کامل (ریاضی 1- ریاضی و فیزیک- علوم تجربی)

ریاضی راهنما (ریاضی 1- فنی و حرفه ای- کاردانش)

ریاضی نوبت دوم (ریاضی 1- ریاضی و فیزیک- علوم تجربی)

ریاضی نوبت دوم (هندسه 1- ریاضی و فیزیک)

ریاضی نوبت دوم (ریاضی  و آمار (1) - ادبیات و علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی)

ریاضی شایستگی  (ریاضی 1 - شاخۀ فنی و حرفه ای و کاردانش)

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اسپیکا